t ại sao ng ư ời m ập l ại d ễ b ị b ệnh tr ĩ
Hi ện nay t ỷ l ệ ng ư ời m ắc b ệnh tr ĩ r ất cao, b ên c ạnh những l ý do v ề ch ế đ ọ ăn u ống th ì s ố ng ư ời m ắc b ệnh tr ĩ do b éo ph ì c ũng kh ông h ề ít.

Do tr ọng l ư ợng v à s ức n ặng c ủa c ơ th ể
 

nhung dau hieu nhan biet benh beo phi3
do trọng lượng và sức nặng của cơ thể béo phì

Khi ng ư ời b ệnh b éo ph ì c ó tr ọng l ư ợng t ư ơng đ ối n ên khi đi ti ểu ti ện t oàn b ộ tr ọng l uw ọng v à s ức n ặng c ủa t oàn b ộ c ơ th ể s ẽ b ị d ồn v ào h ậu m ôn khi ến c ác t ĩnh m ạch ph ải ch ịu s ức ép qu á nhi ều đ ồng th ời c ác t ĩnh m ạch n ày v ừa ph ải ch ịu s ức ép t ừ c ơ th ể v ừa ph ải c ăng gi ãn qu á m ức n ên d ễ nhi ễm b ệnh.

nguy ên nh ân m ắc b ệnh do n óng trong ng ư ời
 

nong
nguyên nhân do nóng trong người

ng ư ời b ế o ph ì lu ôn c ó c ảm gi ác n ặng n ề l ại th êm c ơ th ể n óng trong do nhi ều chol ết rol n ên khi ến c ơ th ể h ỏa v ư ợng l àm cho b ộ m áy ti êu h óa h oạt d ộng k ém khi ến sinh ra ng ồi l âu l ại t áo b ón, đ ó c ũng l à nguy ên nh ân g ây b ệnh tr ĩ, đ ể ng ăn ch ặn vi ệc b ị b ệnh do n óng trong ng ư ời b éo ph ì n ên ăn nh ững th ức ăn m át c ơ th ể đ ể thanh nhi ệt.

nguy ên nh ân m ắc b ệh do l ư ời v ận đ ộng

ng ư ời b ị b ệnh b éo ph ì th ư ờng c ó th ói quen l ư ời v ận đ ộng khi ến c ơ th ể h oạt d ộng kh ông đ ồ dồn đ ều l ại th êm h ỏa v ư ợng khi ến c ơ th ể lu ôn trong t ình tr ạng ì ạch v à th ói quen l ư ời v ận đ ộng khi ến b ệh đ ã n ặng l ại th êm n ặng h ơn c ũng nh ư khi ến t ĩnh m ạch v à h ậu m ôn tr ở l ên c ăng gi ãn qu á m ức so v ới ng ư ời b ình th ư ờng.

nguy ên nh ân m ắc b ệnh do ăn u ống thi ếu đi ều đ ộ
 

an uong
ăn uống thiếu điều độ

n ếu ng ư ời b éo ph ì m à b ị m ắc b ệnh tr ĩ do nguy ên nh ân ăn u ống thi ếu đi ều đ ọ nh ư ưn nhi ều t ực ph ẩm ch ế bi ến s ẵn hay th ực ph ẩm ch ứa nhi ều d ầu m ỡ, cay n óng hay nhi ều đ ạm m à kh ông v ạn đ ộng c ơ th ể kh ó chuy ển h óa v ô c ùng l âu d ần t ích t ụ trong c ơ th ể sinh ra m ỡ m áu v à b ệnh tr ĩ h ơn n ữa c òn k èm theo nhi ều b ệnh kh ác nguy hi ểm kh ông k ém.

người bị bệnh béo phì ngoài khả năng mắc bệnh trĩ còn có thể mắc nhiều bệnh nguy hiểm khác như bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh gout, bệnh mỡ máu hay những bệnh hệ tiêu hó khác, muốn bệnh trĩ không thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh chúng ta cần ăn uống điều độ tập thể dục cũng như xây dựg một lối sống lành mạnh là cách tót nhất để dẩy lùi bệnh trĩ cũng như nhiều bệnh khác nữa.

 

Bài viết liên quan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết